Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLACKBET.PL obowiązujący od dnia 15 sierpnia 2020.

§1

 

Postanowienia ogólne.

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży produktów Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego.

1) Sklep internetowy prowadzony jest przez AP DOM I OGRÓD PRZEMYSŁAW KAŁAMUCKI z siedzibą w Kały (46-030) przy ul. Opolskiej 45, NIP: 9910407996, REGON: 367219553.

Dane kontaktowe:

Adres pocztowy:
AP DOM I OGRÓD PRZEMYSŁAW KAŁAMUCKI
ul. Opolska 45
46-030 Kały
tel.: 507844 269

Adres poczty elektronicznej: kontakt@blackbet.pl
Adresy do składania reklamacji: kontakt@blackbet.pl

2) Użyte poniżej pojęcia w rozumieniu Regulaminu oznaczają:
a) Sprzedający – AP DOM I OGRÓD PRZEMYSŁAW KAŁAMUCKI z siedzibą w Kały (46-030) przy ul. Opolskiej 45,
b) Klient – podmiot niebędący Klientem – Konsumentem w rozumieniu §1 ust. 2c Regulaminu,
c) Klient – Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
d) Dostawa – rodzaj usługi przewozowej z określeniem przewoźnika i kosztu,
e) Produkt – rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży na podstawie niniejszego Regulaminu,
f) Płatność – metoda dokonania zapłaty za usługę,
f) Karta produktu – pojedyncza pod strona sklepu zawierająca informacje o Produkcie,
g) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta/Klienta – Konsumenta – złożone za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego, określające ilość i rodzaj oferowanego przez Sprzedającego towaru za pośrednictwem sklepu internetowego,
h) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego na stronie internetowej https://www.blackbet.pl/

§2
Rejestracja i logowanie

1) Sprzedający zapewnia Klientowi/Klientowi – Konsumentowi poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer od wersji 9 i wyższej oraz Microsoft Edge
2) Sprzedający zapewnia Klientowi/Klientowi – Konsumentowi możliwość dokonywania Zamówienia za pośrednictwem konta, którego rejestracja oraz korzystanie jest dobrowolne i nieodpłatne
3) Klient/Klient – Konsument dokonuje rejestracji poprzez naciśnięcie na link „załóż konto”, znajdujący się w zakładce strony sklepu internetowego. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza internetowego z danymi osobowymi Klienta – Konsumenta oraz wyrażenie przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu jak również zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmiotów gospodarczo powiązanych ze Sprzedającym dla celów realizacji Zamówienia oraz dla celów marketingowych; założone konto służy do dokonywania umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

§3
Zawarcie umowy i realizacja Zamówienia.

1) Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2) W celu złożenia Klient/Klient – Konsument powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
1. dodanie do koszyka produktu;
2. wybór rodzaju dostawy;
3. wybór rodzaju płatności;
4. wybór miejsca wydania rzeczy;
5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.

3) Zawarcie umowy z Klientem/Klientem – Konsumentem następuje po złożenia Zamówienia oraz zaakceptowania kosztów dostawy zgodnie z §4 ust. 2 Regulaminu, o czym Klienta/Klienta – Konsumenta informuje Sprzedający w terminie 48 godzin od złożenia Zamówienia.

4) Potwierdzenie zawarcia umowy Klient/Klient – Konsument otrzymuje na adres poczty elektronicznej.

5) Sprzedający potwierdza przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta/Klienta – Konsumenta poprzez wysłanie tego potwierdzenia na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta/Klienta Konsumenta.

6) Realizacja zamówienia Klienta/ Klienta – Konsumenta następuje w terminie 30 dni roboczych, chyba że podczas składania zamówienia został podany inny termin realizacji dostawy.

7) Po akceptacji warunków i ceny dostawy o której mowa §4 ust. 2, złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Sprzedający potwierdza zawarcie umowy poprzez wysłanie informacji na pocztę elektroniczną Klienta/Klienta – Konsumenta.

8) Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Klienta/Klienta – Konsumenta rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

§4
Ceny towarów i ceny dostawy.

1) Każdy Produkt w karcie produktu zawiera cenę brutto wyrażoną w złotych polskich. Cena Produktu nie obejmuje kosztów dostawy. W zależności od Produktu cena dostawy może się różnić.

2) Sprzedający niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 48 godzin od złożenia Zamówienia, przesyła Klientowi/Klientowi – Konsumentowi cenę dostawy.

§5
Sposoby zapłaty za zamówione produkty oraz za dostawę produktów.

1) Klient/Klient – Konsument wybiera jeden spośród niżej wskazanych sposobów płatności:
a) płatność z góry (przedpłata) – przed odbiorem zamówionego produktu – w tym przypadku Klient/Klient – Konsument dokonuje płatności w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego, a to:

40 1050 1504 1000 0097 3203 2827 ING Bank Śląski S.A.

Zamówienie płatne za pomocą wyboru tej metody zostanie zrealizowane po wpłynięciu środków na wskazane konto.

b) płatność gotówką przy odbiorze własnym towaru z magazynu w Kały, ul Opolska 45.

§6
Prawo odstąpienia od umowy.

1) Klient – Konsument – zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) – który zawarł umowę za pośrednictwem sklepu internetowego może w terminie 14 dni od otrzymania Produktu odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

2) Klient – Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest wysłać wypełniony formularz odstąpienia listem poleconym. Dla zachowania terminu wystarczy nadanie tego listu w ostatnim dniu terminu określonego w §6 ust. 1.

3) W przypadku odstąpienia od umowy, Klient – Konsument zobowiązany jest na swój koszt do zwrotu zakupionego Produktu na adres siedziby Sprzedającego. Zwrotu należy dokonać w terminie 14 dni, od dnia w którym Klient – Konsument odstąpił od umowy.

4) Klient – Konsument, korzystający z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z §6 ust. 1 Regulaminu, nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy za wyjątkiem następujących kosztów:
– kosztów dostarczenia rzeczy innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę,
– kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy.

5) Klient – Konsument ponosi odpowiedzialność jeżeli w wyniku korzystania z Produktu w sposób inny aniżeli zgodny z jego przeznaczeniem wartość Produktu uległa zmniejszeniu.

6) Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta – Konsumenta nie przysługuje w odniesieniu do następujących umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego:
– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana wzapieczętowanymopakowaniu, której po otwarciu opakowania nie możnazwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeliopakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, zewzględu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymirzeczami,
– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inneusługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

§7
Tryb rozpoznawania reklamacji.

1) Klient/Klient – Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie zakupionego Produktu w przypadku stwierdzenia jego wady.

2) Reklamacje winny być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w niniejszym Regulaminie adres e-mail Sprzedającego.

3) Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient/Klient Konsument wiedział o wadzie Produktu w chwili zawarcia umowy.

4) W odniesieniu do Klienta – w przypadku sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku lub mających powstać w przyszłości – Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania produktu.

5) Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta/Klienta – Konsumenta lub wynikły z przyczyny trwającej w sprzedanym Produkcie.

6) Klient/Klient – Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedającego.

7) Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

8) Sprzedający niezwłocznie informuje Klienta/Klienta Konsumenta o sposobie rozpoznania reklamacji.

§8
Ochrona danych osobowych.

1) W odniesieniu do Klientów/Klientów – Konsumentów będących osobami fizycznymi, Sprzedający jest zobowiązany do zapewnienia ochrony tych danych; AP DOM I OGRÓD PRZEMYSŁAW KAŁAMUCKI z siedzibą w Kały (46-030), ul. Opolska 45 jest administratorem danych osobowych Klientów/Klientów Konsumentów.

2) Podczas procedury składania Zamówienia Klient/Klient – Konsument jest zobowiązany do zaznaczenia odpowiedniego pola w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3) Zgoda ta obejmuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta/Klienta – Konsumenta przez Sprzedającego oraz podmioty powiązane z nim gospodarczo w zakresie niezbędnym dla celów realizacji Zamówienia jak również w celach marketingowych; zgoda obejmuje również zgodę przetwarzanie danych osobowych przez firmy świadczące usługi kurierskie oraz pocztowe w zakresie niezbędnym dostarczenie Produktu Klientowi/Klientowi – Konsumentowi.

4) Klient/Klient – Konsument może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

5) Klient/Klient – Konsument jest uprawniony w każdym czasie do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

§9
Postanowienia końcowe.

1) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2020 i jest ważny aż do odwołania lub zastąpienia go nowym Regulaminem.

2) Akceptacja niniejszego Regulaminu podczas składania Zamówienia oznacza zapoznanie się z jego treścią przez Klienta/Klienta – Konsumenta.

3) W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu przez inny, Klient/Klient -Konsument zostanie poinformowany o jego zmianie poprzez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie internetowej nowego Regulaminu.

4) W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

Załączniki:
1) Formularz reklamacji.
Formularz reklamacji Formularz reklamacji
2) Formularz odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem.
Formularz odstąpienia od umowy Formularz odstąpienia od umowy