Polityka prywatności

Niniejszy dokument reguluje zasady ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu blackbet.pl.

I. Podstawowe definicje

1) Administratorem w rozumieniu niniejszej Polityki jest AP DOM I OGRÓD PRZEMYSŁAW KAŁAMUCKI z siedzibą w Kały 46-030, ul Opolska 45, NIP: 9910407996, REGON: 367219553.

2) Serwis – strona internetowa, pod którą Administrator prowadzi Serwis internetowy: www.blackbet.pl.

3) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

4) Dane osobowe Użytkowników – dane zawarte w formularzach rejestracyjnych zamówienia (wzór formularza stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego Blackbet.pl a także zgromadzone automatycznie).

II. Ochrona Użytkownika

1) Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzu rejestracyjnym zamówienia, stanowiącym załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego Blackbet.pl są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług przez Administratora na rzecz Użytkownika, ewentualnie w innych celach wskazanych w formularzu zamówienia – w szczególności takich jak marketing bezpośredni produktów oraz usług Administratora. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wskazana w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolna.

2) Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP Użytkowników odwiedzających Serwis oraz korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu w celu cyklicznych ocen statystyk i odwiedzin, oceny częstotliwości odwiedzania strony Administratora. Administrator w zakresie określonym odrębnymi przepisami jest upoważniony do przekazania informacji dotyczących IP Użytkowników odwiedzających Serwis uprawnionym organom państw na ich żądanie w celach prowadzonych przez nie postępowań.

3) Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi w granicach określonych art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

4) Administrator nie dokonuje przekazania, sprzedaży, użyczenia danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik wyraźnie udzieli na to zgody.

5) Użytkownikowi przysługuje każdym czasie prawo do wglądu, poprawiania i uzupełnienia danych osobowych.

6) Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

III. Postanowienia końcowe

1) W przypadku zmiany postanowień niniejszej Polityki, informacja o nich zostanie zamieszczona na stronie internetowej Serwisu.

2) W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@blackbet.pl.